PRIVACY

PRIVACYVERKLARING

The FinTech Partners respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere volgsystemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

De website is: www.thefintechpartners.com (hierna ook: ”de website”).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ”de beheerder”) is: The FinTech Partners, gevestigd in de Finsestraat 41 B, 3028 SG Rotterdam, Nederland, Kamer van Koophandel-nummer: 63408481.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website    

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
de website tijdelijk niet beschikbaar stellen teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, dan is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door The FinTech Partners.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (”data subject”).

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en, indien aan de orde, voor het verwerken van uw bestellingen.

Na uw insturen van ons Contactformulier verzamelen we de volgende data:
Uw naam
Bedrijfsnaam (optioneel)
Adres (optioneel)
Postcode (optioneel)
Plaats (optioneel)
Land (optioneel)
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Uw onderwerp
Uw bericht.

Doel: we verwerken uw gegevens om uw vra(a)(gen) te beantwoorden en / of te reageren op uw commenta(a)r(en) en om indien nodig contact met u op te nemen.
Analyses: we kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketingbeleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van Artikel 13, Lid 2, Sub b van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in Engels: General Data Protection Regulation (GDPR), heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via een e-mail naar het volgende adres: info@thefintechpartners.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen één maand na ontvangst van het ingediende verzoek krijgt u antwoord van ons. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@theinvestorscompany.com.

Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Indien u tijdens het bezoek op de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Article 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, aanvaardt u het gebruik ervan, tenzij we op andere manieren toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
Functional cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
Geanonimiseerde Analytische cookies, om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek heeft plaatsgevonden.

We gebruiken geen andere cookies op onze website.

Als u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank in Rotterdam, Nederland, is als enige bevoegd indien een geschil met betrekking tot deze voorwaarden zich voordoet, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Article 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

John Hartman
E info@thefintechpartners.com
T   +31 (0)10 333 04 76
M  +31 (0)6 384 89 247.